خرید آنلاین اسپری تاخیری ویگا

اسپری تاخیری ویگا اصل آلمانی دوز 240000 با لیدوکائین برای کاهش حساسیت بدون بی حسی بیش از حد فرموله و تنظیم شده است. هنگامی که طبق دستور استفاده می شود، اسپری تاخیری برای حداکثر اثربخشی بدون انتقال به شریک زندگی …

اسپری تاخیری ویگا اصل آلمان با دوز نهائی 240000 قدرتمند ادامه مطلب »